СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНО КАРТОГРАФИРАНЕ С ИНТЕГРИРАНИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ КАМЕРИ, МУЛТИСЕНЗОРНИ ДАТЧИЦИ, ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР И ГЕОРАДАР

MMS (Системи за мобилно картографиране) устройствата, наричани по-общо Videocar, са най-модерният инструмент за наземни проучвания. Интегрирането в обща система на фотограметрични камери с висока резолюция, лазерни скенери, георадар (GPR), DGPS, вътрешни системи, одометри и др. позволява заснемането на геореферентни снимки на всички земни елементи по траекторията на движение на превозното средство. Чрез вградения GPR се заснемат и всички елементи до определена дълбочина под земната повърхност, като археологически находки, технологични мрежи и др. Изображенията, получени чрез MMS съставляват хронологично представяне на заснетите места, етикетирани с определени дати и с възможност за получаване на пространствени данни. От друга страна заснетите снимки и данни са и архив, от който е възможно да се ползват и локализират, качествени и метрични данни за различни класове териториални елементи, представляващи конкретен интерес.

icon-000001

Области на приложение

Пътни заснемания

Посредством използването на MMS оборудване е възможно бързо, цялостно и точно да се локализира, както от метрична, така и от информативна гледна точка, всичко, което е част от напречния профил на пътя и всички елементи от използвания габарит (ленти, разделителни ивици, тротоари, банкети, водещи ивици и др.) MMS позволява проучване на състоянието на пътната настилка- наличие на пукнатини,коловози, набраздявания и др., за околичествяване и планиране на насрочените действия за поддръжка и възстановяване. Получените резултати спомагат за подготвянето на подходящи технологични проекти, които предполагат оптимално разпределяне на влаганите материали за удължаване експлоатационния живот на пътя.

Създаване регистър и градско моделиране
Заснемането с MMS устройства позволява да се получи различна по вид информация – локализирана, метрична, количествена и т.н., което прави метода високо ефективен и широко приложим в местната администрация и управлението на населените места. Извлечената информация, свързана с недвижимото имущество – неговото състояние на поддръжка и използване, се организира в Географска Информационна Система. Наличието на база данни, съдържаща разнородна серия от информация, свързана с недвижимо имущество, позволява да се избере правилният инструмент за актуализиране и непрекъснато наблюдение на сградите. Наличието на изображения, които удостоверяват състоянието на конкретни места към определена дата, позволява да се наблюдават настъпващите промени. Възможно е също така и създаване на специализирани регистри, свързани с отделни териториални елементи, които да осигуряват различни управленски процедури (концесии за реклама, право на ползване на обществени площи, зони за паркиране). Базите данните са актуални и детайлни за администрациите и заинтересованите страни свързани със събиране на местни такси и данъци.
MMS заснемане и картографиране на подземни инсталации

Използването на георадар (GPR), интегриран с MMS оборудване, позволява засичането на електромагнитни прекъсвания (EM) под земята, поради изолирани слоеве или тела, които имат различни диелектрически характеристики от обкръжаващата ги среда. Тези прекъсвания могат да бъдат причинени от литоложки промени, вибрации във водното съдържание, празни пространства в почвата, например гробници, тунели, пропуквания или наличие на подземни тръбопроводи.

Засичане и характеризиране на подземни тръбопроводи чрез тълкуване на радарограми.
Проучване на видимите елементи на подземни услуги за картографиране на технологични мрежи по територията чрез MMS засичане.
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ