Хиперспетрални проучвания

Хиперспектралното заснемане е метод, при който отразеният от земната повърхност сигнал се свързва към различни канали на светлината. Комбинирането и анализирането на различни части от спектъра на светлината позволява визуализиране на типа на земната покривка, състава на водата в реките и водните обекти, замърсявания на водата с различни органични и неорганични елементи и др. Полученото изображение, чрез използване на хиперспектрален сензор, съчетано с цифрови аерофотограметрични изображения и лазерно заснемане на терена с LiDAR дава възможност за много точно и обективно идентифициране и анализиране на природни елементи и екологични характеристики.

Хиперспетралните сензори позволяват регистрирането, разпознаването и изобразяването на много характеристики на обектите от земната повърхност:
 • типа на земната покривка
 • здраве на растителността
 • определяне на заболявания при растенията
 • отпадни материални и замърсяване на водоизточниците
 • почвени типове
 • определяне за наличие на определени минерали в почвите
 • замърсяване на околната среда
Екологичният мониторинг, при който се използват въздушни проучвания с хиперспектрални сензори, позволява да се получи ценна информация, която превишава познатите граници на приложенията на видимия спектър. Чрез избирането на конкретни параметри и алгоритми е възможно да се засече например:
 • Индекс за растителността с нормализирани разлики NDVI
 • Седименти в суспензия
 • Концентрация на хлорофил
 • Засичане на замърсители
 • Картографиране на азбестово покритие
 • Земеделски стрес
 • Области, обхванати от пожар
 • Потенциално запалими области
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ