Въздушни заснемания с лазерен скенер LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) е електронно-оптична дистанционна технология за определяне на разстояния до обекти и повърхности с използване на насочен сноп светлина. Изследването на характеристиките на отразените сигнали- скорост на движение, концентрация, химичен състав , цвят и др., дава възможност за получаване на Цифрови модели на повърхността (DSM), Цифрови модели на терен (DIM) и цифров модел на релеф (DEM).

icon-000001

Сфери на приложение

Селско стопанство – технологията позволява на земеделските стопани да определят доходността на обработваните от тях площи, с райониране на терена. Чрез създаване на топографска карта на областта се определя процентната осветеност на склоновете, степента на земеделски стрес и необходимостта от допълнителни средства за повишаване добива на културите.
Горското стопанство – измерване на биомасата и определяне на площта на листата в горските площи. При заснемането с LIDAR се изготвя, триизмерен модел на горската площ, което позволява:
  • Определяне на позицията на всяко отделно дърво;
  • Изчисляване броя на растенията в гората;
  • Измерване на височината на отделните дървета;
  • Степента на озеленяване и очертаване на формата на дърветата;
  • Оценка на сложни характеристики, като обем на дървесната биомаса.
Геология и почвознание – заснемането с лазерен скенер LiDAR дава възможност за геоложки и екологични проучвания и създаване на триизмерни цифрови модели на земната повърхност; изграждане модели на речни корита и планински масиви; улеснява анализа на структурата и развитието на свлачища и разрушенията; подобрява качеството на получените данни от наблюдение и анализ на ледниковите структури; позволява изработването на прецизни тримерни модели на терена, от които могат да бъдат отчетени теренните коти, независимо от залесеността на местността.
Метеоролоия – LIDAR системите се използват за извършване на редица измервания, които включват профилиране на облаци, измерване на ветрове, изучавайки аерозоли и количествено различни атмосферни компоненти. Атмосферните компоненти могат от своя страна да предоставят полезна информация, включително повърхностно налягане (чрез измерване на усвояването на кислород или азот), емисиите на парникови газове (въглероден диоксид и метан), фотосинтеза (въглероден диоксид), пожари (въглероден окис) и влажност (водна пара).
Гражданска защита – В тази сфера лазерният скенер LiDAR се използва с цел възпроизвеждане на изображения, а при по- високите класове системи е възможно идентифициране на обекти или избягване на препятствия. Приложението при гражданската защита е насочено към критични области с цел предотвратяване и смекчаване на рисковете от наводнения, пожари, свлачища, кални свлачища и др. и разработване на планове за евакуация.
Минно дело и добив на материали – чрез сканиране в областта на добив се получават точни резултати и прогнози за добива на руда и други изкопаеми, заснемане на големи открити кариери и изчисляване на извлечените маси.
Инфраструктурно строителство и градско планиране – Използването на проучването LiDAR е от значителна помощ по време на различните етапи на проектиране и изграждане на граждански строителни и инфраструктурни проекти. Подпомага планирането и отчетността на големи строителни работи и инфраструктура (пътища, железопътни линии, промишлени инсталации и др.). Плътността и точността на измерените точки позволява точно проектиране, отличен избор на местоположения и трасета, както и определяне на основните характеристики като радиуси на криви, наклони и др.
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ