Фотограметрия и картография

Въздушната цифрова фотограметрия е най-бързият метод за създаване и обновяване на географска информация. Високо производителен и икономически ефективен метод с гарантирана точност на изходните данни. Цифровата фотограметрия работи изцяло с дигитални (цифрови) технологии за набиране на дигитални образи на земната повърхност. В зависимост от целите на проекта и площта на интерес се изготвя подробен анализ на съществуващите данни и избор на техническите средства и параметри за въздушното заснемане.

icon-000001

Приложения

Стереокартиране на ситуация и релеф – Стереокартирането представлява метод за създаване на векторна информация с пространствени координати за територия покрита от аероснимки. При процеса на картиране се проследяват и изчертават топографски и специализирани данни, като релеф, характерни линии на терена (подпорни и укрепителни стени), урбанизирани територии, с всички елементи и обекти, които ги изграждат, наземни и подземни инфраструктурни съоръжения, водни обекти и водни течения, горски територии, трайни насаждения и др. Векторната информация, набавена при стереокартирането, може да бъде използвана, за създаване на триизмерни модели както на терена, така и за създаване на триизмерни модели за моделиране на градска среда.
Създаване на Дигитален модел на терена (DTM – Digital Terain Model) – Дигиталния модел на терена представлява точки с известни координати и надморски височини, представени във вид на хоризонтали или геореферирано растерно изображение, като точността му е функция от метода на рефериране, точността на аеротриангулацията и от разделителната способност на снимките. За създаването на качествени ортофото планове, непременно трябва да имаме прецизно и детайлно съставен Дигитален модел на терена. Този модел има и редица други приложения, като например моделиране на риска от наводнения, изчисляване обеми, планиране и проектиране на укрепителни стени, в свлачищни зони.
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ