brand_001-

ЦИФРОВИ ВЪЗДУШНИ ЗАСНЕМАНИЯ

Фотограметрия и картография

Въздушната цифрова фотограметрия е най-бързият метод за създаване и обновяване на географска информация. Високо производителен и икономически ефективен метод с гарантирана точност на изходните данни. Цифровата фотограметрия работи изцяло с дигитални (цифрови) технологии за набиране на дигитални образи на земната повърхност. В зависимост от целите на проекта и площта на интерес се изготвя подробен анализ на съществуващите данни и избор на техническите средства и параметри за въздушното заснемане.

ico_plus_01
ico_plus_02

ВЪЗДУШНИ ЗАСНЕМАНИЯ С ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР LIDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) е електронно-оптична дистанционна технология за определяне на разстояния до обекти и повърхности с използване на насочен сноп светлина. Изследването на характеристиките на отразените сигнали- скорост на движение, концентрация, химичен състав , цвят и др., дава възможност за получаване на Цифрови модели на повърхността (DSM), Цифрови модели на терен (DIM) и цифров модел на релеф (DEM).

Хиперспетрални проучвания

Хиперспектралното заснемане е метод, при който отразеният от земната повърхност сигнал се свързва към различни канали на светлината. Комбинирането и анализирането на различни части от спектъра на светлината, позволява визуализиране на типа на земната покривка, състава на водата в реките и водните обекти, замърсявания на водата с различни органични и неорганични елементи и др. Полученото изображение, чрез използване на хиперспектрален сензор, съчетано с цифрови аерофотограметрични изображения и лазерно заснемане на терена с LiDAR, дава възможност за много точно и обективно идентифициране и анализиране на екологичните елементи и характеристики.

ico_plus_03
Контакти
“Геомат БГ“ ООД
ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
1000 София
България
тел: +359 298 91 614
fax: +359 298 91 614
info@geomatbg.com
ПАРТНЬОРИ